Omgevingsfactoren in verstoorde aquatische ecosystemen zó modificeren - dikwijls via grote ingrepen - dat er een verschuiving plaatsvindt naar een stabieler ecosysteem.
ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Dit wordt bereikt met ingrepen waar hydrodynamica, fysica, chemie, waterbouw én ecologie samenkomen: een multidisciplinaire aanpak; daarvoor levert AE3 ecologische expertise. De kaderrichtlijn water (KRW), water-plannen, ecologische structuurnota’s, natuurcompensatie vragen om een praktische aanpak van inrichting en herstel, gekoppeld aan verbetering van oppervlaktewater- en grondwaterkwaliteit.
Instraling van zonlicht en waterbalans (neerslag, verdamping, berging) zijn vaste gegevens in een watersysteem. Andere factoren zijn zelden onder controle. Er moet gemanoeuvreerd worden binnen juridische en planologische voorwaarden, eigendomsrechten, waterfuncties: scheepvaart, visserij, recreatie, drinkwater, natuurgebied.
Wat is (in principe) stuurbaar in een watersysteem? vorm en dimensies; verblijftijd van het water; lichtklimaat (troebelheid); voedselrijkdom (saprobie, trofie, belasting); grondwaterstroming inclusief zoute kwel; Maatregelen welke kunnen worden toegepast ter verbetering: actief biologisch beheer; baggeren, oever-reconstructie; zuiveren; (door-)stroming verbeteren; regulering (grond)waterniveau; Ecologisch herstel kan lang duren; intussen moet monitoring plaatsvinden. AE3 helpt waterbeheerders met een ontwerp, met plannen om de ecologische streefwaarden te halen, en bij waterkwaliteit-problemen duurzame oplossingen te bedenken, in afstemming met andere gebruikers (kwekers, vissers, toeristen, scheepvaart, landbouwers en tuinders).
Het bestrijden van plaag-algen hoort hier ook bij